jump to content

Mae Penrhyn Gŵyr yn ardal o gyferbyniadau:
clogwyni gwych, corstir aberoedd a morluniau,
rhai o'r traethau gorau yn y Deyrnas Unedig,
dyffrynnoedd cudd, ucheldiroedd gwyntog
a lle unigryw yn ein hanes.
Dros 1000 o aelodau o bob cwr o'r byd.
Dewch yn Aelod

 

NEWIDIADAU COVID

Gobeithio eich bod chi'n cadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Rydym i gyd yn edrych ymlaen at ailddechrau ein gweithgareddau arferol cyn gynted ag y gallwn wneud hynny.

Yn Cyfeillion Gŵyr, rydym yn defnyddio'r aflonyddwch a achosir gan Covid-19 i roi trefn ar ein rhaglen flynyddol.  Bydd ein CCB yn cael ei gynnal ym mis Mai a bydd ein rhaglenni yn rhedeg o fis Mai i fis Hydref a mis Tachwedd i fis Ebrill (yn hytrach nag o fis Ebrill-Medi a Hydref-Mawrth).  Felly bydd eich rhaglen a'ch cylchlythyr nesaf yn cael eu hanfon allan ym mis Ebrill, yn hytrach nag ym mis Mawrth. Does dim angen i chi boeni na chysylltu â ni os na fyddwch chi'n derbyn eich post mor gynnar ag yr oeddech chi'n ei ddisgwyl!  Bydd yn cyrraedd mewn da bryd cyn i ni ail-ddechrau ar ein gweithgareddau arferol.  (11 Ionawr 2021)

Oherwydd cyfyngiadau’r pandemig yng Nghymru, mae ein Rhaglen Teithiau Cerdded wedi'i gohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach (30 Rhagfyr 2020)

 

 

Related content

 • Beth yw Gŵyr?

  Beth yw Gŵyr?

  Mae Gŵyr yn arglwyddiaeth hynafol yn ne Cymru, sy'n cwmpasu'r ardal sydd bellach yn Ddinas a Sir Abertawe ac yn cynnwys yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf yn y DU.

  Ble mae Penrhyn Gŵyr?
 • Gŵyr ar droed

  Gŵyr ar droed

  Nid oes ffordd well o ddod i adnabod arfordir a chefn gwlad trawiadol Gŵyr yn eu holl ogoniant na thrwy gerdded ei lwybrau a'i draethau niferus. Byddwch yn darganfod hoff fan newydd bob tro y byddwch yn dod yma.

  Cerddwch gyda ni

Croeso i Gyfeillion Gŵyr ac i Gŵyr. Sefydlwyd Cyfeillion Gŵyr yn 1947 i astudio hanes a byd natur arglwyddiaeth Gŵyr ac i amddiffyn ei nodweddion arbennig. Mae gan Gŵyr hanes cyfoethog, s'yn rhychwantu 40,000 o flynyddoedd a thirwedd amrywiol a phrydferth, o'r ucheldir mawreddog yn y gogledd i harddwch Penrhyn Gŵyr, a gofrestrwyd yn Ardal o Brydferthwch Naturiol Arbennig yn 1956.

'Rydym am I chwi fwynhau y lle arbennig hwn, i ddysgu amdano ac i'w werthfawrogi. Ac fe wyddom y dewch chwi i'w garu hefyd.

Gyda'n gilydd gallwn ddiogelu popeth sy'n arbennig amdano.

Guto ap Gwent: Cadeirydd, Y Pwyllgor

Malcolm Ridge: Cadeirydd, Yr Ymddiriedolwyr

 

Welcome to The Gower Society and to Gower. The Gower Society was set up in 1947 to study the history and natural history of the lordship of Gower and to protect its special characteristics. Gower has a rich history, going back 40,000 years and a diverse and beautiful landscape, from the majestic uplands in the north to the superb Gower peninsula, much of which was designated as an Area of Outstanding Natural Beauty in 1956.

We want you to enjoy this special place, to learn about it and to appreciate it. And we know that you will come to love it too.

Together we can safeguard everything that is special about it.

Guto ap Gwent: Chairman, The Committee

Malcolm Ridge: Chairman, The Trustees

 

Mae Cymdeithas Gŵyr yn gweithio'n galed i ddiogelu statws eiconig Penrhyn Gŵyr ar arfordir De Cymru.
Heddiw, mae gennym dros 1,000 o aelodau ledled y byd ac rydym am ichi fod yn un ohonynt.

Related content

Dewch yn Aelod o Gymdeithas Gŵyr

Ymunwch â ni i fwynhau a diogelu'r ardal unigryw hon ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Aelodaeth.
Image: Design Awards 2020

10th May, 2021

Design Awards 2020

Read More
Image: Newsletter Spring 2021

10th May, 2021

Newsletter Spring 2021

The latest newsletter is now available for members, with articles including: “A Bad year for trees”, “Happy Memories”, “Voices Beneath the Waves” and more.

Read More
Image: The Old Vicarage Llangennith Design Winners

29th October, 2020

The Old Vicarage Llangennith Design Winners

Steve was born in Hillend and after working locally ended up working away for best part of 30 years in Civil Engineering before returning to his roots in Llangennith. The restoration of a decaying Victorian house that regularly flooded was not an option...

Read More

Related content